ปรัชญา ปณิธาน

          ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นฝ่ายจัดอบรมและพัฒนา เพื่อให้บริการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีการพัฒนาสังคม และเสริมสร้างความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ ตามปรัชญาและปณิธานของฝ่ายฯ คือ

          ปรัชญา : นำวิชาการพระพุทธศาสนาสู่การพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ

          ปนิธาน : บริหารจัดการความรู้ทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนาสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

Copyright © 2019. Mahamakut Buddhist University