การฝึกอบรมผู้นำในศาสนพิธี รุ่นที่ 1

         ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา ศุนย์บริการวิขาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา “เรื่อง การฝึกอบรมผู้นำในศาสนพิธี รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562

 

Copyright © 2019. Mahamakut Buddhist University